Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

"Wychowanie musi mieszać przykrość z przyjemnością" - ArystotelesPEDAGOG SZKOLNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr   Iwona Brokmeier

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-15:00

8:00-15:00

12:25-13:10 zajęcia
rewalidacyjne

14:05-14:50 zajęcia
rewalidacyjne

8:00-15:00

8:50-9:35 zajęcia
rewalidacyjne

14:05-14:50 zajęcia
rewalidacyjne

8:00-15:00

8:00-8:45 zajęcia
rewalidacyjne

14:05-14:50 zajęcia
rewalidacyjne

08.00-13.00

 

PEDAGOG SPECJALNY I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr Agnieszka Turek

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

7:45-8:45
11:20-12:20

 

7:45-10:35

 

11:25-12:25

 

---------------

 

-----------

 

 

Pedagog – organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez indywidualną pomoc, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

 

1. Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami.

3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

GDZIE UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH?  

 

Telefon interwencyjny w Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie

tel. 91 442 75 65

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie ·

  1. Jedności Narodowej 42, 70-415 Szczecin

tel. (91) 46 46 333, (91) 46 46 334

(91) 46 46 335 fax. (91) 434 73 84

 

Rzecznik Praw Dziecka

 (22) 696 55 50
czynny: codziennie w godz. 8.15-20.00,
fax: (22) 629 60 79 (całodobowo)

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie 

91 484 73 42 (automatyczna sekretarka)

  

Stowarzyszenie MONAR

 punkt konsultacyjny,
70 305 Szczecin, ul. Małkowskiego 9,

tel. 91 433 46 10

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116111

Data dodania: 2022-09-13 19:24:29
Data edycji: 2022-10-09 20:31:58
Ilość wyświetleń: 373
BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook