Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2023/2024

 

1. Profil filologiczno-medialny

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, język angielski / język niemiecki

 

2. Profil politechniczny   

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

 

3. Profil sportowy

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski / język niemiecki 

 

4. Profil medyczny 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

 

5. Profil bezpieczeństwo publiczne

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski

 

Podanie do pobrania:

https://lo1gryfino.pl/files/62/podanieliceum.pdf

Gryfino, dnia 01.03.2023 r.  

     

REGULAMIN REKRUTACJI

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2023/2024 dla absolwentów szkół podstawowych

 

              Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021 r. poz.1082 ze zm.) oraz zarządzenia nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 luty 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszych klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 w województwie zachodniopomorskim.

 

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

- profil filologiczno-medialny, (klasa I A, planowana liczba uczniów 30)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki)

- profil politechniczny,  (klasa I B, planowana liczba uczniów 30)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski)

- profil sportowy, (klasa I C, planowana liczba uczniów 30)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski/niemiecki)

- profil medyczny, (klasa I D, planowana liczba uczniów 30)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia)

- profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I E, planowana liczba uczniów 30)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym historia, język angielski).                                                                              

 

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

II.  Szczegółowe zasady rekrutacji:

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:
 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów
 1. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2023/2024.

Profil

Oceny brane pod uwagę

Klasa filologiczno - medialna

język polski, matematyka, historia, język angielski/niemiecki (ocena z języka obcego wiodąca)

Klasa politechniczna

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Klasa sportowa

język polski, matematyka, biologia, język angielski/niemiecki (ocena z języka obcego wiodąca)

Klasa medyczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa bezpieczeństwo publiczne

język polski, matematyka, historia, język angielski

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 2. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt

UWAGA!: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
 • wielodzietności rodziny kandydata,
 • niepełnosprawności kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie ze wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów (załącznik 1).


   III. Terminy i wymagane dokumenty:

 1. Od 09.05.2023r. (wtorek) do 16.06.2023 r. (piątek) do godziny 15.00 kandydaci do klasy I składają wnioski o przyjęcie (od 24.07.2023 r. do 28.07.2023 r. postępowanie uzupełniające).
 2. W dniach od 23.06.2023 r. (piątek) do 10.07.2023 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I-szej, załączając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa

c) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

d) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

 

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie d) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 1. W dniu 17.07.2023 r. do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w dniu 03.08.2023 r. godz. 12.00 postępowanie uzupełniające).
 2. W terminie od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godziny 10.00 kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie (od 03.08.2023 r. do 09.08.2023 r. do godziny 10.00 postępowanie uzupełniające)
 3. Dnia 21.07.2023 r. (piątek) do godziny 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024 do I LO w Gryfinie (09.08.2022 r. do godziny 15.00 postępowanie uzupełniające).

  7. Do dnia 24.07.2023 r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

IV. Procedury odwoławcze

 1. W terminie do 24.07.2023r. (poniedziałek) rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.
 2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.
 3. Do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

V. Dodatkowe informacje

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisem § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2023-05-16 23:39:22
Ilość wyświetleń: 13724
BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej