Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Oferta nauki
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie

na rok szkolny 2024/2025

 

1. Profil psychologiczny, bezpieczeństwo publiczne

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, język angielski / język niemiecki

przedmioty realizowane dodatkowo: podstawy psychologii, bezpieczeństwo narodowe

 

2. Profil politechniczny   

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski / język niemiecki

przedmioty realizowane dodatkowo: elementy mechatroniki i robotyki

 

3. Profil medyczny

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

przedmioty realizowane dodatkowo: ratownictwo medyczne

 

Podanie do pobrania:

Microsoft Word - podanie_liceum (lo1gryfino.pl)

 

 

 

Gryfino, dnia 15 lutego 2024 r.REGULAMIN REKRUTACJI

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów szkół podstawowych

 

Zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych, w liceach i technikach, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

 

 

I. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do:


klasy I A - profil  psychologiczny-bezpieczeństwo publiczne

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki,
przedmioty realizowane w zakresie dodatkowym: podstawy psychologii, bezpieczeństwo narodowe
 

klasy I B - profil politechniczny
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski/niemiecki,
przedmioty realizowane w zakresie dodatkowym: elementy mechatroniki i robotyki
 

klasy I C - profil medyczny
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,
przedmioty realizowane w zakresie dodatkowym: ratownictwo medyczne
 

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 30 osób.

Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

W przypadku małej ilości chętnych na dany profil, nie zostanie on utworzony.II. Szczegółowe zasady rekrutacji.

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów

 • matematyki – max 35 punktów

 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 20024/2025.

Profil

Oceny brane pod uwagę

 psychologiczny - bezpieczeństwo publiczne

 język polski, matematyka, historia, język angielski / niemiecki
 (ocena z języka obcego wiodąca)

 politechniczny

 język polski, matematyka, fizyka, język angielski / niemiecki
 (ocena z języka obcego wiodąca)

 medyczny

 język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

 

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 18 pkt),
    w tym:

 

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;

 

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty":

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego – 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt;

 

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 5 pkt;

 

5) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzyinnych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt,
b)  krajowym – 3 pkt,
c) wojewódzkim – 2 pkt,
d) powiatowym –1 pkt.

 

UWAGA!
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

 

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
    – 3  pkt.


6. 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:


1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;


2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.


7.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy
o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.


8.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty
w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

10. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 • wielodzietności rodziny kandydata,

 • niepełnosprawności kandydata,

 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata

 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,

 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

 

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

 

III. Terminy i wymagane dokumenty.

 

Od 10 maja 2024r. (piątek) do 14 czerwca 2024r. (piątek) do godziny 15.00

Kandydaci do klas I-wszych składają wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

Dokumenty, które można dołączyć do wniosku:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa.

 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem.

 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 

Od 21 czerwca 2024r. (piątek) do 05 lipca 2024r. (piątek) do godziny 15.00

Kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I-ej. Dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

12 lipca 2024r. (piątek) o godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

 

Do 18 lipca 2024r. (czwartek) o godz.12.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

 

19 lipca 2024r. (piątek) do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informację o wolnych miejscach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie.

 

19 lipca 2024r. (piątek) do godz. 15.00

Zachodniopomorski Kurator Oświaty publikuje informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

 

 

IV.  Procedury odwoławcze.

 

1. Do 22 lipca 2024r. (poniedziałek)

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie.

 

2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie (uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły).

 

3. Do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może wnieść do dyrektora do I Liceum Ogólnokształcącego
    im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

V.  Rekrutacja uzupełniająca.

 

Od 19 lipca 2024r. (piątek) do 26 lipca 2024r. (piątek) do godz.15.00

Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie i dokumenty do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

01 sierpnia 2024r. (czwartek) godz. 12.00.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie.

 

08 sierpnia 2024r. (czwartek) godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskeigo
w Gryfinie.

 

09 sierpnia 2024r. (piątek) do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informację o wolnych miejscach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskeigo w Gryfinie.

 

09 sierpnia 2024r. (piątek) do godz. 15.00

Zachodniopomorski Kurator Oświaty publikuje informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych. 

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2024-04-27 00:30:26
Ilość wyświetleń: 16800
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej